Jerusalem variation 332, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 332

Peinture,
100 × 80 × 3 cm

Orli Ziv

$4000
Jerusalem variation 331, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 331

Peinture,
100 × 80 × 3 cm

Orli Ziv

$4000
Jerusalem variation 125, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 125

Peinture,
50 × 50 × 3 cm

Orli Ziv

$2500
Jerusalem variation 321, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 321

Peinture,
150 × 120 × 4 cm

Orli Ziv

$6000
Jerusalem variation 327 , Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 327

Peinture,
56 × 45 × 3 cm

Orli Ziv

$2200
Jerusalem variation 320 , Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 320

Peinture,
110 × 70 × 3 cm

Orli Ziv

$3500