HaKotel , Painting by Moshe Castel

HaKotel

ציור,